Khác hàng nói gì

Thư viện tỉnh Tây Ninh

Chúng tôi tìm thấy sự chủ động trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới không đòi hỏi phải có nhân sự am hiểu sâu về công nghệ. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, phục vụ và quản lý thư viện một cách toàn diện. Tăng cường liên thông, hợp tác trong và ngoài hệ thống